Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) pykäliin 10 ja 24 perustuva tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Lust Inn, joka toimii Putaan Invest Oy:n apunimellä.

Yhteystiedot

Revontie 12 LH 2
90830 Haukipudas
0400 330 470
info@lustinn.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Jonna Kurvinen
0400 330 470
info@lustinn.fi

2. Rekisterin nimi

Lust Inn asiakastietorekisteri

3. Tietojen kerääminen ja suojaaminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisterinpitäjän ylläpitämien nettisivujen, onlinekaupan sekä puhelin- ja sähköpostimyynnin kautta kontaktoituihin käyttäjiin kohdistuen tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely. Asiakkaan maksutapatiedot, tarvittaessa maksukorttitiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot.

Toisin sanoen rekisterin henkilötietoja käytetään:

 • asiakassuhteen perustaminen ja varausten jatkuva hoitaminen ja kehittäminen
 • rekisterinpitäjän palvelujen tarjoaminen asiakkaille
 • Kommunikointi asiakkaan kanssa. Esimerkiksi laskulomakkeen kieli ja tilisiirtolomake, varausvahvistus sähköpostitse sekä asiakkaan mahdolliset lisäkysymykset halutulla kommunikointivälineellä.
 • Kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukainen tunnistaminen.
 • Asiakkaan maksutapatiedot, tarvittaessa maksukorttitiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot.
 • Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot.
 • Suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jos rekisteröity on siihen erikseen antanut luvan.
 • varausten maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä palvelun kehittäminen
 • mahdollisten asiakkaiden kiinnostustietojen sekä majoittautumiseen liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä palvelun kehittäminen
 • asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja palvelun kehittäminen sekä tarjonnan kohdistaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaille suoramarkkinointia sähköisesti (mm. sähköpostitse ja tekstiviestien välityksellä, esim. vahvistus varauksen alkamisesta, palautekysely jne).

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Lakiin ja asetukseen perustuvat

 • Kansalaisuus (asetus EU 692/2011), ostotiedot tai niiden osat kirjanpitoa varten (laki 1336/1997) Rekisteröidyn suojaamiseksi
 • Maksukorttitiedot ja niihin liittyvät osto- ja maksutapahtumat kortin myöntäneen tahon ohjeistusten mukaisesti

Sopimusperusteisesti

 • Varauksiin liittyvät asiakastiedot kuten nimi-, syntymäaika ja yhteystiedot
 • kielikoodit, tiedot kanssamatkustajista (syntymäaika)
 • laskutus- tai muut maksu- tai maksutapatiedot
 • hinnoitteluperuste, kuten tieto yritysasiakkuudesta tai muu tieto hintaan vaikuttavista tekijöistä.
 • varatun palvelun taso kuten huonetyyppi sekä muut tiedot halutuista palveluista.

Oikeutetun edun perusteella kerättäviä tietoja

 • Sukupuoli, tiedot menneistä ja tulevista varauksista
 • Mahdolliset puhelutallenteet, sähköpostikirjeenvaihto

Rekisteröidyn suostumuksella voidaan lisäksi kerätä muita tietoja palvelun toteuttamiseksi. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi tieto ruokavaliosta tai esteettömyydestä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämä käyttäjäkohtainen tietosisältö vaihtelee sen mukaan, millaista käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on. Tässä kappaleessa on eriteltynä ostavan asiakkaan näkökulmasta rekisteriin tallennettavat tiedot.

Palvelun oston (varauksen teon) yhteydessä tallennetaan seuraavat tiedot kaikilta palvelun käyttäjiltä:

 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika / henkilötunnus
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Maa
 • Puhuttu kieli
 • Asiakasnumero

Joissakin tapauksissa yhteistyö saattaa edellyttää yrityksen nimen ja Y-tunnuksen tallentamista.

Lisäksi asiakkaasta saatetaan tallentaa profiloivia lisätietoja, joiden avulla voidaan kohdentaa suoramarkkinointia ja parantaa asiakaspalvelua.

Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltään palveluun rekisteröityessä, sitä käyttäessä tai osallistuessa muulla tavoin www-sivulla toteutettuun toimintoon. Käyttäjältä itseltään kerätään tietoa myös puhelin-, sähköposti- tai tiskiltä myyntitilanteessa. Tämän lisäksi tietoja voidaan kerätä asiakaspalautelomakkeelta.

Käyttäjien käynneistä nettisivustolla ja onlinekaupassa kerätään automaattisesti tietoa. Näitä käyttäjää yksilöiviä tietoja ovat IP-osoite, laitetyyppi, nettiselain, käyttöjärjestelmä, kieliasetukset, ajankohta (pvm + klo), näytetyt sivut sekä tietoa klikkauksista. Analytiikka-ohjelman keräämiä tietoja käytetään onlinepalveluiden ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Nettisivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Pyydettäessä matkustajailmoitukset tietoineen luovutetaan lain määräämille viranomaisille. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksessa noudatettavat periaatteet

Rekisterin käyttö on ohjeistettu, rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen, tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka sisältävät palvelimet suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajantasaisilla teknisillä keinoilla, tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, jotka ovat lukittuja ja joissa on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta. Mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja edellä tässä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää suojaamista.

Rekisterinpitäjä ei vastaa tiedoista, joita kolmannen osapuolen toimijat keräävät ja säilyttävät, esimerkiksi varaussivustot netissä. Rekisterinpitäjä vastaa vain Putaan Invest Oy:lle / Lust Inn toimitetusta tiedosta.

8. Tarkastus-, tiedon oikaisu- ja "unohdetuksi tulemisen" oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja/tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa “oikeus tulla unohdetuksi”. Poikkeuksena Putaan Invest Oy:lle / Lust Inn sitovat velvoitteet, esimerkiksi kirjanpitolaki ja matkustajailmoitusten säilytys. Yllä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta (2006/308) 6 § matkustajailmoitus ja matkustajatiedot: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060308#a308-2006

9. Neuvonta, valvonta ja lisätiedot tietosuoja-asioissa

Tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietolain mukaisena tietosuojaviranomaisena henkilötietojen käsittelyä ja valvontaa koskevaa ohjausta sekä neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutettu myös ratkaisee eräät laissa tarkemmin määrätyt henkilötietojen tarkastusoikeuden toteuttamista ja tietojen korjaamista koskevat asiat. Lisätietoa tietosuojaviranomaisista löytyy esimerkiksi osoitteesta https://tietosuoja.fi/

10. Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei asiakkaan käsityksen mukaan ole toiminut EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.